Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

 

Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.


De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

 

U kunt de MR bereiken op het mailadres: mr@driemaster.lucasonderwijs.nl 

 

Leerkrachten:

  

Daan Dangerman (secretaris)
ddangerman@driemaster.lucasonderwijs.nl

 

Elly de Vries 
edvries@driemaster.lucasonderwijs.nl

 

Pierre Wilders

pwilders@driemaster.lucasonderwijs.nl 

 

Ouders:

 

Jolinda Verwoert

Moeder van Tayo (groep 5) en Deji (groep 3) 

 

In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Den Haag. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij ontwikkelingen op school en als MR-lid kan ik hierover meedenken namens de ouders. Vragen of ideeën van andere ouders hoor ik graag; dat kan op school of via het mailadres van de MR.

 

Ilaisa Maclean

Moeder van Damany (groep 6) en Elijah ( groep 4)

Ik werk al ruim 4 jaar binnen de jeugdhulpverlening als jeugdmaatschappelijk werker en nu binnen de gemeente Rijswijk. Ik heb mij aangemeld voor de MR, omdat ik het interessant vind mee te denken over vraagstukken die zowel voor de school als mij als ouder gelden. Tevens een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van de school en daarmee mijn kinderen. Voor vragen benader mij, ik sta altijd open voor een gesprek.